Novinky

Informace

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů 

Společnost DODO Design s.r.o., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ: 08620121 (dále jen „správce“), provozovatel internetového obchodu www.parukylanella.cz Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů 

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) 
 • distributor 
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefon, e-mailová adresa) 
 • popisné údaje (např. bankovní spojení) 
 • webová stránka, z níž zákazník web parukylanella.cz navštívil
 • IP adresa
 • datum a doba přístupu

5. Kategorie subjektů údajů 

 • zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu) 
 • zaměstnanec správce 
 • dopravce 
 • dodavatel služby 
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci 

6. Kategorie příjemců osobních údajů 

 • zpracovatelé (dopravci, externí účetní společnost)
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

7. Účel zpracování osobních údajů 

 • plnění smlouvy (zpracování a odeslání objednávky)
 • plnění zákonných povinností ze strany správce 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad 2 pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

a) Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá web parukylanella.cz na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b) Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

c) V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:  

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

2. Zvolte oddíl "Soukromí"

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

d) K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Lidl službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

e) Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Lidl nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

f) Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany soukromých údajů lze dohledat na www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na www.google.de/intl/en_uk/policies/.

g) Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

10. Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky. 

11. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

12. Práva subjektů údajů 

a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování, 
 • kategorii dotčených osobních údajů, 
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • Požádat správce o vysvětlení. 
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.